خرید شیشه زعفران

نمونه های قوطی شیشه ای

قوطی کریستال زعفران

نمونه های قوطی پلی کریستال زعفران

نمونه های قوطی خاتم فلزی

قوانین چاپ روی پاکت های مقوایی زعفران

شما می توانید با اسم و برند خودتان پاکت و بسته بندی زعفران چاپ کنید.

اگر می خواهیم با قوانین چاپ روی پاکت و بسته بندی زعفران آشنا شوید با ما همراه باشید.

بسته بندی های زعفران با جنس مقوایی دارای ۴ سایز می باشند.

 • نیم گرم
 • یک گرم
 • نیم مثقال
 • یک مثقال

نکته ۱: اگر قالب های از قبل طراحی شده ما استفاده کنید، هزینه ای بابت قالب نیاز نیست پرداخت کنید.

نکته ۲: اگر پاکتی مدنظرتان باشد که مجموعه ما قالبش را نداشته باشد، یک هزینه قالب بابت هر سایز پاکت باید پرداخت کنید.

نکته ۳: حداقل تیراژ از هر سایز پاکت ۱۲۵۰ عدد می باشد.

نمونه های پاکت های عمومی در صفحه خرید پاکت های مقوایی زعفران می توانید مشاهده کنید.

قوانین چاپ روی جعبه قوطی

انواع جعبه های قوطی دارای ابعاد زیر می باشند.

 • یک گرم
 • دو گرم
 • ۵ گرم
 • ۱۰ گرم

نکته ۱: اگر قالب های از قبل طراحی شده ما استفاده کنید، هزینه ای بابت قالب نیاز نیست پرداخت کنید.

نکته ۲: اگر پاکتی مدنظرتان باشد که مجموعه ما قالبش را نداشته باشد، یک هزینه قالب بابت هر سایز پاکت باید پرداخت کنید.

نکته ۳: حداقل تیراژ از هر سایز پاکت ۱۲۵۰ عدد می باشد.

نمونه های پاکت های عمومی در صفحه هر قوطی پلی کریستال می توانید مشاهده کنید.

قوانین چاپ روی قوطی زعفران

شما می توانید با اسم و برند خودتان روی قوطی زعفران چاپ کنید.
همانطور که در قسمت فروشگاه می بینید، ما انواع قوطی های بسته بندی زعفران داریم! آن هایی که قابلیت چاپ دارند، قوانینشان به این صورت است.

نکته ۱: برای اینکه روی قوطی با برند یا مشخصات شما چاپ شود، نیاز به ساخت قالب داریم، که این خود شامل هزینه برای هر سایز قوطی می شود.

نکته ۲: هنگامی که روی قوطی چاپ انجام می شود، یک هزینه برای چاپ به قوطی اضافه می شود.

نکته ۳: حداقل تیراژ از هر سایز قوطی ۱۰۰۰ عدد می باشد.

انواع سایزهای قوطی زعفران

 • قوطی نقلی
 • قوطی کوچک
 • قوطی متوسط
 • قوطی بزرگ

نکته ۴: اگر جنس زعفران شما معمولی است، مقدار زعفرانی که می خواهید داخل قوطی زعفران بسته بندی کنید به این شکل است.

 • قوطی نقلی (یک گرم)
 • قوطی کوچک (دو گرم)
 • قوطی متوسط (۵ گرم)
 • قوطی بزرگ (۱۰ گرم)

نکته ۵: اگر جنس زعفران شما درشت است، مقدار زعفرانی که می توانید داخل قوطی بسته بندی کنید به شکل زیر است.

 • قوطی نقلی (نیم گرم)
 • قوطی کوچک (یک گرم)
 • قوطی متوسط (۲ گرم)
 • قوطی بزرگ (۵ گرم)