گل مصنوعی زعفران یکی از مصنوعات دست ساز خانم های خوش ذوق ایرانی می باشند که توانسته اند گل ارزشمند زعفران را به صورت واقعی نمونه مصنوعی آن را بسازند.