قوطی های زعفران دارای شکل های زیادی است که ظرف مربعی با گوشه های مورب یک قوطی بسیار کاربردی برای افرادی که دنبال تنوع خاص هستند بوده و برای وزن های نیم گرم تا یک مثقال در دسترس می باشد. این قوطی ها تماما شفاف بوده و در صنعت غیر از زعفران هم کاربرد های زیادی دارد.

قوطی مربعی

قوطی مربع یک گرم

600 تومان

قوطی مربعی

قوطی مربعی ۴ گرم

1,100 تومان

قوطی مربعی

قوطی مربعی دو گرم

900 تومان