قوطی کریستال درب پیچی زعفران امروزه یکی از نیازهای مردم شده که بتوانند در ظروفی متفاوت بسته بندی زعفران، پودر، و … خودشان را انجام دهند. اگر به دنبال قوطی متفاوت از بازار هستید، می توانید از این نوع قوطی استفاده نمایید.

کریستال درب پیچی

قوطی کریستال درب پیچی

8,500 تومان

کریستال درب پیچی

قوطی کریستال درب زعفرانی

10,000 تومان

کریستال درب پیچی

قوطی کریستال درب ساده

8,000 تومان