هاون برنجی کوچک زعفران جهت سابیدن زعفران استفاده می شود. این هاون ها به دلیل جنس برنجی و وزن سبکی که دارند مناسب سوغات و هدیه می باشند.

27,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی کوچک

17,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی متوسط

25,000 تومان
25,000 تومان
25,000 تومان