هاون برنجی کوچک زعفران جهت سابیدن زعفران استفاده می شود. این هاون ها به دلیل جنس برنجی و وزن سبکی که دارند مناسب سوغات و هدیه می باشند.

28,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی کوچک

19,000 تومان

هاون برنجی

هاون برنجی متوسط

28,000 تومان
28,000 تومان
28,000 تومان