سلفون بسته بندی زعفران یا پلاستیک زعفران مناسب پاکت های مقوایی زعفران و برای وزن های نیم گرم تا یک مثقال استفاده می شود. شما می توانید تمام سایزها و قیمت آن را ببینید.