ظروف مستطیلی زعفران یکی دیگر از قوطی های زعفران می باشد که از این نوع قوطی ها برای بسته بندی زعفران استفاده می شود.