ظروف پلی کریستال تخت شامل قوطی های بیضی و دایره ای شکل می باشند که شما می توانید آن ها را از نیم گرم تا 5 مثقال تهیه و خریداری نمایید. جهت دیدن تمام قوطی ها کلیک کنید.