جعبه مقوایی خاتم 10 گرم 2 طرفه ( 2 مثقالی)

جعبه مقوایی خاتم 10 گرم دو طرفه که قوطی خاتم آن مثل قوطی خاتم 5 گرم می باشد ولی به اندازه 10 گرم زعفران داخل آن جا می شود، بعضی ها از آن برای 1 مثقال نگین هم استفاده می کنند ولی عرف آن 2 مثقال است که در بیشتر جاهای ایران از آن استفاده می شود.