قوطی بیضی زعفران (نیم گرم)

1,100 تومان

قوطی بیضی زعفران نیم گرمی برای وزن های نیم گرم زعفران سرگل و کمتر از نیم گرم زعفران استفاده می شود. قوطی بیضی نیم گرم زعفران بیضی یکی از قوطی های پر مصرف زعفران می باشد که سال هاست که از آن کاسب های بازار و کسانی که در کار ظروف بسته بندی زعفران هستند، استفاده می کنند.